Gwybodaeth

Grŵp Cymorth Gofalwyr, Llanelli

Grŵp anffurfiol, hamddenol a chyfeillgar sy’n dod â gofalwyr ynghyd i gwrdd ag eraill a gwneud ffrindiau newydd. Mae croeso hefyd i gyn ofalwyr.

Cynhelir Grŵp Cefnogi Llanelli ar 3ydd dydd Mercher y mis yn Ymddiriedolaeth Gofalwyr (Crossroads) Sir Gâr (The Palms, Llanelli. SA15 2TH) am 1-3pm.

Yammer

Rhwydwaith ar-lein yw Yammer sy’n dod â gofalwyr ynghyd mewn safle rhwydwaith cymdeithasol preifat, diogel a chyfyngedig.

Sefydlwyd grŵp Gofalwyr Yammer Sir Gaerfyrddin ac fe’i gweinyddir gan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr ar gyfer gofalwyr yn Sir Gaerfyrddin.

I ymuno â grŵp Gofalwyr Yammer Sir Gaerfyrddin, anfonwch e-bost gyda’ch manylion cyswllt (enw, cyfeiriad a rhif ffôn) gydag ‘Yammer’ yn y llinell bwnc i info@carmarthernshirecarers.org.uk.

Pan fyddwch wedi cael eich ychwanegu at y grŵp byddwch yn derbyn e-bost yn gofyn i chi awdurdodi eich cyfeiriad e-bost ac i dderbyn y gwahoddiad.

Gofal Croesffyrdd Sir Gâr

Mae Gofal Croesffyrdd Sir Gâr Cyf. Yn elusen gofrestredig (Rhif 1121666) gyda swyddfeydd yng Nghaerfyrddin a Llanelli. Rydym yn bartner rhwydwaith i’r Carers Trust, yr elusen genedlaethol fawr sy’n cynnig cymorth ymarferol ac emosiynol i ofalwyr. Er mwyn adlewyrchu ein perthynas newydd gyda’r elusen genedlaethol fe wnaethom fabwysiadu eu prif frandio a logo newydd.

Mae ein gwasanaethau wedi’u teilwra i ddiwallu anghenion y Gofalwr unigol a’u teulu, gan weithio ochr yn ochr â gwasanaethau cymunedol lleol eraill.

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Sir Gaerfyrddin Gofal Croesffyrdd yn sefydliad gwirfoddol arbenigol sy’n darparu cefnogaeth i Ofalwyr, gan roi amser iddynt fod eu hunain.

Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr Sir Gar

Mae gofalwyr yn dweud bod mynediad at wybodaeth, cymorth ariannol a seibiannau gofal yn hanfodol i’w helpu i reoli effaith gofalu ar eu bywydau.

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr yn darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth gyfrinachol am ddim i Ofalwyr.

Rydym yn cynhyrchu ac yn dosbarthu gwybodaeth i ofalwyr ac yn trefnu digwyddiadau rheolaidd mewn partneriaeth â sefydliadau eraill.

Ariennir y gwasanaeth gan Gyngor Sir Caerfyrddin a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Beth rydych chi wedi dweud amdanom ni

The service you offer is great, the staff are always friendly and polite.  They always respect the client and their needs.  I would definitely recommend Crossroads.

EXCELLENT IN EVERY RESPECT.  The office staff are always helpful and approachable and ready to discuss out situation (e.g. if a visit should have to be cancelled by us at short notice or any reason).

I can only speak highly of every one of the ladies that have been here from Crossroads.  Everyone is very kind and caring.  I’m very grateful to them all for all their support.

Dad enjoys the carers staying in the afternoon.  He has a few favourite ones, you can hear the laughter coming from his bedroom.

I know I can leave my mother in the safe hands of Crossroads staff giving me peace of mind while I am away.

Mae Croesffyrdd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Sir Gaerfyrddin yn aelod rhwydwaith balch o Ymddiriedolaeth Gofalwyr. Mae’r fideo hwn gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn esbonio beth rydym yn ei wneud a pham rydym yn ei wneud ac yn cynnwys ein Prif Weithredwr, Alison Harries.

Mae teuluoedd a phobl yn y gymuned wedi adnabod a defnyddio Gofal Croesffyrdd ers blynyddoedd lawer. Rydym yn falch o ddarparu gwybodaeth i ofalwyr am y cymorth sydd ar gael iddynt a’r bobl y maent yn gofalu amdanynt.

Os hoffech gael cefnogaeth neu gyngor, cysylltwch â:

01267 220 046 – Swyddfa Caerfyrddin

01554 754 957 – Swyddfa Llanelli


Swyddfa Caerfyrddin

Suite 11, 2nd Floor West
Ty Myrddin, Old Station Rd
Swyddfa Caerfyrddin
SA31 1LP
01267 220046

Swyddfa Llanelli

The Palms Unit 3
96 Queen Victoria Road
Llanelli
SA15 2TH
01554 754957

Rhif elusen gofrestredig 1121666
© 2019 Crossroads Sir Gâr. Cedwir pob hawl.
Edrychwch ar Ein Polisi Preifatrwydd

Crossroads Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr 6199277