Gyrfaoedd

Cyfleoedd Gyrfa gyda Croesffyrdd Sir Gâr

Credem mai ein henw da am ragoriaeth mewn gofal, ynghyd â ein hymrwymiad i staff sy’n gosod ni ar wahân o sefydliadau eraill ac sy’n gwneud ni yn lle gwych i weithio.

Pam dylech weithio gyda ni:

Staff Cyfeillgar

Amgylchedd Gweithio Croesawgar

Oriau Gweithio Hyblig

Cyfraddau Cyflog Cystadleuol

Hyfforddiant a Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd am ddim

Tâl Gwyliau

Oriau dan Gontract

Cyfle i astudio Cymwysterau

Dilyniant Gyrfa o fewn y Cwmni

Cerdyn disgownt NUS

Pensiwn Cyfrannol

Dtablygiad Personol Parhaus

Cwnsela a Chefnogaeth Gweithwyr

Swyddi Gwag Cyfredol

Gwelwch isod ein rhestr o swyddi gwag cyfredol. Rydym hefyd yn hysbysebu swyddi gwag ar indeed.com ac ar ein tudalen Facebook.

Cysylltwch gyda ni dros e-bost ar hrenquiries@carmarthenshirecarers.org.uk am ragor o wybodaeth.

Dyfarnwyd grant i Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Sir Gâr, drwy Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ar gyfer 4 swydd ar Gontract Cyfnod Penodol 3 Blynedd, hyd at Ionawr 2023

1 x Cydlynydd Gwirfoddolwyr / Mentoriaid Cymheiriaid

37 awr yr wythnos: Meingefn 6 yr NJC – £23,866 y flwyddyn

I sefydlu a chyflawni ein Prosiect Gwirfoddolwyr / Mentoriaid Cymheiriaid newydd ar gyfer gofalwyr (Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol)

2 x Gweithiwr Prosiect Ymgysylltu Addysg

1 x 37 awr yr wythnos ac 1 x 18.5 awr yr wythnos:

Meingefn 5 yr NJC – £21,074 y flwyddyn (ar gyfartaledd)

I sefydlu a chyflawni ein Prosiect Ymgysylltu Addysg newydd, gan weithio’n agos gydag ysgolion i godi ymwybyddiaeth o faterion gofalwyr a chefnogi gofalwyr ifanc (Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd llawn amser)

1 x Cydlynydd Digwyddiadau ac Allgymorth

37 awr yr wythnos: Meingefn 5 yr NJC – £21,074 y flwyddyn

I sefydlu a chyflawni ein Prosiect Digwyddiadau / Allgymorth newydd, er mwyn i grwpiau o ofalwyr gael seibiannau byr (Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn d ddymunol)

Mae pob un o’r swyddi wedi’u lleoli yn Llanelli, ond bydd gwasanaethau’n cael eu darparu ar sail allgymorth, felly mae trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio yn hanfodol.

Dyddiad cau: 31ain o Hydref 2019

Cyfweliadau: w/y/c 11eg o Dachwedd 2019

Os am wybod mwy, cysylltwch â: melanie@carmarthenshirecarers.org.uk

Ffôn: 07535 449686

Os am becyn cais ffoniwch: 0300 0200 002 / neu e-bostiwch:

hrenquiries@carmarthenshirecarers.org.uk

Gweithiwr Cefnogi Gofalwyr

Mynychir ein Gweithwyr Cefnogi Gofalwyr anwythiad cynhwysfawr ac ymgymerir cysgodi gydag aelodau o staff profiadol eraill cyn darparu gofal.  Mae’r anwythiad wedi’i strwythuro yn ôl anghenion Sgiliau am Ofal Safonau Sefydlu Cyffredin. Mae hyn yn cynnwys modiwlau a addysgir o gwmpas:

  • Gweithio o fewn Sylfaen Gwerthoedd Gofal Cymdeithasol
  • Cyfathrebu Effeithiol am y Gweithiwr Cefnogi Gofalwyr
  • Datblygiad Proffesiynol a’r Gweithiwr Cefnogi Gofalwyr
  • Symud a Thrin yn fwy Diogel
  • Cymorth Cyntaf mewn Argyfwng
  • Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle
  • Diogelu Unigolion

Amser yn cael ei gwario yn cysgodi aelodau profiadol o staff gofal trwy gefnogi unigolion sydd gydag amrywiaeth eang o anghenion cymorth. Yn ystod yr amser hwn, mae adborth ar gynnydd y Gweithiwr Cefnogi Gofalwyr yn cael ei geisio wrth ei fentor ac wrth ddefnyddwyr gwasanaeth a’r cymorth priodol sy’n cael ei roi iddynt gan ei Rheolwr Llinell. Mae cysgodi yn caniatáu cyfle wedi’i reoli ac arsylwi am wybod a sgiliau wedi’i ennill yn ystod wythnos gyntaf o’r anwythiad i gael ei roi mewn i ymarfer.

Disgwylir i bob Gweithiwr Cefnogi Gofalwyr cwblhau QCF Lefel 2 a 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni, cysylltwch naill ai dros deleffon ar 01554 754957 i siarad â Chelsey, neu e-bostiwch chelsey@carmarthenshirecarers.org.uk

Isod yw’r Disgrifiad Swydd a Manyleb Person ar gyfer rôl Gweithiwr Cefnogi Gofalwyr. Gallech lawr-lwytho ffurflen gais a danfon dros e-bost i hrenquiries@carmarthenshirecarers.org.uk


Swyddfa Caerfyrddin

Suite 11, 2nd Floor West
Ty Myrddin, Old Station Rd
Swyddfa Caerfyrddin
SA31 1LP
01267 220046

Swyddfa Llanelli

The Palms Unit 3
96 Queen Victoria Road
Llanelli
SA15 2TH
01554 754957

Swyddfa Ceredigion

Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr, Aberystwyth
Swyddfa Caerfyrddin
SY23 3UE
07985 672131

Rhif elusen gofrestredig 1121666
© 2019 Crossroads Sir Gâr. Cedwir pob hawl.
Edrychwch ar Ein Polisi Preifatrwydd

Crossroads Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr 6199277